WeCreativez WhatsApp Support
Merhaba! Bize WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.
Merhaba! Randevu ve diğer talepleriniz için iletişime geçebilirsiniz.
loader image

İdare ve Vergi Hukuku

İdare hukuku, temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır.

Vergi hukuku ise kamu hukuku içinde yer alan ve devletin mali faaliyetlerinin hukuki yönünü inceleyen mali hukukun bir alt dalıdır.

İdari davalar idarenin işlem ve eylemlerinin belirli bir düzende yürütülmesi ve sınırlarını belirleyen ve bireyin haklarını koruyan davalardır. Bu hukuk dalının tabi olduğu mevzuatın birçok konuda ayrıntılı düzenleme içermesine, vatandaşların hak ve menfaatlerini korumasına rağmen uygulama aşamasında vatandaşlar mağdur olabilmekte ve birçok hukuka aykırılık ile karşı karşıya kalabilmektedir.

Anayasamız uyarınca idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. Bu tür uyuşmazlık hallerinde davalar istisnalar saklı kalmak kaydıyla idari yargıda çözümlenmektedir.

Avukat Abdullah Boylu Karaman Ağır Ceza Avukatı
 • İdareye Karşı Açılan Tam Yargı Davaları(Tazminat Davaları)
 • Malpraktis Davaları
 • Hukuka Aykırı İşlemlerin İptal Davaları
 • İdari Para Cezaları İtirazları Ve İptal Davaları
 • İmar Hukuku Davaları
 • Kamulaştırma Ve Kamulaştırmasız El Atma Davaları
 • Orman Arazisi Kamulaştırma Davaları
 • 2B Davaları
 • Kentsel Dönüşüm Hukuku
 • Riskli Yapı Tespit Kararlarına Karşı Açılacak Davalar

Vergi hukukunun kapsamı ise; karşılıksız olan ve gerektiğinde zor kullanılarak alınan; harç, resim, fon, prim, aidat vb. adlar altındaki tüm kamu gelirleridir.
Vergi hukuku kapsamındaki işlemler de bir nevi idari işlem niteliğinde olsa da mevzuat itibariyle vergi hukuku mevzuatı idare hukukuna nazaran daha usulü ve teknik kavramlar içermektedir.

 • Vergi Ve Cezadaki Hataların Şikâyet Yoluyla Düzeltilmesi İsteminin Reddi Üzerine Açılan Davalar
 • Genel Bütçeye, İl Özel İdareleri, Belediye Ve Köylere Ait Vergi, Resim Ve Harçlarla Benzeri Mali Yükümlülükler Ve Bunlara İlişkin Zam Ve Cezalar İle Tarifeler Dolayısıyla Ortaya Çıkacak Uyuşmazlıklarla İlgili Açılan Davalar
 • Uzlaşma Komisyonlarının Uzlaşma Başvurusunu Yetkisizlik Veya Süreaşımı Nedeniyle Reddetmesi Üzerine Açılan Davalar
 • Takdir Komisyonu Kararlarına Karşı Açılan Davalar
 • Vergi Ziyaı, Özel Usulsüzlük, Usulsüzlük Suçlarıyla İlgili Açılan Davalar
 • Vergi Kaçakçılığı, Sahte Fatura Düzenleme Veya Kullanma, Vergi Mahremiyetini İhlal Ve Mükelleflerin Özel İşlerini Yapma Suçlarıyla İlgili Açılan Davalar